مرور برچسب

بلاست

بلاست برنج Magnoporthe gisea Pyricolaria oryzea

عامل بيماري زا ممكن است تمام قستهاي هوايي گياه برنج مانند برگ، يقه، گره، ميان گره، گردن خوشه، و ديگر بخش هاي خوشه، و گاهي غلاف برگ را در مراحل مختلف رشدي آلوده كند. ولي نشانه هاي ظاهري آن بيشتر بر روي برگها مشاهده ميگردد. يك ضايعه بلاست…