مرور برچسب

بیماریهای چغندر

آفات چغندر

کرم بر گخوار چغندرقند (کارادریناي چغندرقند)  Spodoptera exigua لارو این آفت، برگ خوار است که ب هصورت دسته جمعی ابتدا با تغذیه از سطح زیرین برگ ولی بعدها همه قسمت هاي برگ را می خورن د - میزبان، برگ را توري مانند می کنند  که حتی گاهی سر ریش…