مرور برچسب

بیماری های پسته

بیماری های پسته

بیماری پوسیدگی طوقه و ریشه پسته ( گموز ) P.citrophthora    ، P.cryotogea ،P.drechsleri و Phytophthora megasperma عامل این بیماری باعث خشکی درختان در باغهای پسته که ظاهرا بدون هیچ دلیلی و در حالیکه برگهایشان سبز خشک شده اند در مدت نسبتا…