مرور برچسب

بیوسنتز، متابولسم و انتقال سیتوکینین

سیتوکینین(Cytokinin)

سیتوکینین(Cytokinin) هورمون سیتوکینین در نتیجه جستجو برای عوامل تقسیم سلولی که محرک گیاهی هستند، کشف شد. از زمان این کشف هورمون سیتوکینین اثرات زیادی در فرآیند های رشدی و فیزیولوژیکی مانند پیری برگ ها،ريال حرکت عناصر، نفوذ راسی، تشکیل و…