مرور برچسب

بیولوژی سلولی گوگرد و عملکرد آن در گیاهان

بیولوژی سلولی گوگرد و عملکرد آن در گیاهان

چکیده: سولفور یکی از تطبیق پذیر ترین عناصر در زندگی است. نقش آن در پروسه های بنیادی مانند انتقال الکترون، ساختاری و تنظیم کننده می باشد. در گیاهان، نقش های دیگری نیز با توجه به تولید اکسیژن فتوسنتزی، مقاومت در برابر تنش های زنده و غیر زنده…