مرور برچسب

تریپس پنبه

آفات پنبه

زنجرک پنبه Amrasca devastans  حشرات کامل و پوره ها از شیره ي گیاهی بافت هاي گیاه تغذیه میکنند. اعتقاد بر این است که در طول فرایند مکیدن شیره ي گیاهی، آن ها سمی را به  بافت هاي گیاهی تزریق میکنند که سبب سوختگی میگردد . علایم خسارت: کل…