مرور برچسب

تریپس گندم

آفات گندم

آفات گندم سوسک قهوه ای گندم      Amphimallon Caucasicum Gyll.     لاروهای این آفت پس از بارندگی های پایيزه فعال شده و با شروع رشدگندم از ریشه ها تغذیه کرده و آنها را قطع می کنند . بوته های قطع شده زردرنگ و خشکيده شده و با کوچکترین…