مرور برچسب

تورم رگبرگها

بیماری های چغندر قند – بخش ۲

Cercospora beticola لکه گرد برگ چغندر (لکه سرکوسپورایی) بارزترین نشانه بیماری لکه برگی چغندر قند ، چنانچه از نام آن پیدا است ، لکه های گرد کوچکی به قطر 0 تا 5 میلیمتر و با حاشیه قرمز متمایل به قهوهای میباشند که بر روی برگ ظاهر میشوند . لکه…