مرور برچسب

توضیح مسیرهای جذب علف کش توسط ریشه

مسیرهای جذب و انتقال علف کشها در گیاهان

در این مقاله موارد زیر را مورد بررسی قرار می دهیم: عوامل موثر بر جذب و انتقال علف کش در گیاه مسیرهای اصلی ورود علف کش به گیاه راههای انتقال علف کش در گیاه علف کش و گیاه جذب و انتقال تقسیم بندی علف کش ها بر مبنای ماهیت عمل عوامل مؤثر بر ورود…