مرور برچسب

جدول میزان سطوح نرمال عناصر غذایی براي مقایسه آنالیز دمبرگ، پهنك برگ و خاك در توت فرنگی

دستورالعمل اجرایی تولید توت فرنگی

مطالبی که در این مقاله مورد بحث و توضیح قرار گرفته است عبارتند از: مكان و شرایط اقلیمی مناسب براي كشت توت فرنگی آماده سازي خاك و تهیه بستر كشت سیستم هاي كشت سیستم كشت در هواي آزاد تهیه نشاي توت فرنگی خصو صیات نشاي استاندارد توت فرنگی…