مرور برچسب

حلقه برداری

اثرات جيبريك و حلقه برداری بر انگور یاقوتی

اثرات جيبريك و حلقه برداری بر انگور یاقوتی این تحقیق با هدف بررسی تیمارهای جیبرلیک اسید و حلقه برداری تنه در مرحله بعد از گلدهی به منظور تسریع در زمان رسیدن و درشت کرذن حبه های انگور یاقوتی در استان فارس انجام شد. آمایش در فصل زراعی 1388-89…

اثر اسيدجيبرليك و حلقه برداري بر خصوصيات ميوه انگور رقم

اثر اسيدجيبرليك و حلقه برداري بر خصوصيات ميوه انگور رقم این مقاله به منظور بررسی اثر غلظت های مختلف اسيدجيبرليك و زمان های مختلف حلقه برداري به منظور تسریع در زمان رسیدن و درشت کردن حبه ها و همچنین بهبود ویژگی های کیفی و کمی انگور رقم…