مرور برچسب

دستورالعمل سمپاشی

دستورالعمل کالیبراسیون سمپاش ها

دستورالعمل کالیبراسیون  سمپاش ها مقدمه     تكنيك‌هاي سمپاشی نقش بسيار مهمي در كارائي سموم و کاهش ميزان آلودگي‌هاي زيست محيطي دارند. در كاربرد ايدال انواع سموم هدف رساندن حداكثر مواد موثره به محلي است كه آفت بيشترين فعاليت را دارد و در اين…