مرور برچسب

رابطه بین عناصر مغذی و بیماری های گیاهی

رابطه بین عناصر مغذی و بیماری های گیاهی

مقاومت به بیماری ها به دو عامل ژنتیک گیاهان و عوامل تاثیر گذار بر ژن ها بستگی دارد. بیماری های قارچی: عدم تعادل نیتروزن در گیاه (کمبود یا بیش بود آن) باعث کاهش میزان تولید مواد ضد قارچی در گیاهان می شود. هنگامی که یک قارچ به گیاهی حمله…