مرور برچسب

رسیدگی میوه

اتیلن

در طی قرن نوزدهم گاز زغال سنگ بعنوان روشنایی در خیابان ها مورد اتفاده بود. بعد ها مشاهده شد که گیاهانی که در مجاورت لامپ ها قرار داشتند، شدید تر از سایرین پژمرده شدند. سپس آشکار شد که گاز زغال سنگ و الودگی هوا بر رشد گیاه تاثیر گذاشته و…