مرور برچسب

روش طبیعی از بین بردن بیماری برگ های مو

بیماری های انگور

سفیدک دروغی (درونی) مو Plasmopara viticola مهم ترین مشکل در سفیدك کرکی، پیري زودرس برگ هاي جوان است که باعث کاهش ذخیره انرژي در گیاه شده و می تواند به آسیب زمستانی و مرگ گیاه منجر شدت بیماري در باغهایی که داراي خوشه هاي متراکم بوده و از…