مرور برچسب

روش های کنترل آفات گردو

آفات گردو

شته خالدار گردو خسارت در ایران این شته منحصراً به درختان گردو حمله کرده و با استقرار در حاشیه رگبرگهای اصلی، علاوه بر تغذیه از شیره گیاهی، در اثر ترشح عسلک به فوماژین نیز آلوده می شوند. برگهای درختان آلوده می ریزند (فرحبخش، 1340؛ عبایی،…