مرور برچسب

سمپاشی

انواع روشهای سمپاشی

علم و فناوری همیشه به بشر کمک می کند تا زندگی خود را بهبود بخشد. این مورد در بخش کشاورزی نیز صدق می کند. اختراع سمپاش جهت کاربرد سموم دفع آفات، کودهای شیمیایی و غیره باعث ایجاد انقلابی در بخش کشاورزی و باغبانی شده است. سمپاش ها، کشاورزان

نکاتی درباره سمپاشی

نکاتی درباره سمپاشی از دوران قدیم، کشاورزان و باغداران برای توسعه کشاورزیو افزایش محصولات باغی می دانستند مه در کنار آبیاری، کود دهی و برخورداری از نور آفتـاب، یکی از اصول اولیـه برای محصول خوب، سمپـاشی صحیح و به موقع باغـاتشـان می باشد.

دستورالعمل کالیبراسیون سمپاش ها

دستورالعمل کالیبراسیون  سمپاش ها مقدمه     تكنيك‌هاي سمپاشی نقش بسيار مهمي در كارائي سموم و کاهش ميزان آلودگي‌هاي زيست محيطي دارند. در كاربرد ايدال انواع سموم هدف رساندن حداكثر مواد موثره به محلي است كه آفت بيشترين فعاليت را دارد و در اين…

معرفی سمپاش میکرونر

سمپاشي با قطرات كنترل شده كه به اختصار CDA (CONTROLED DROPLED APPLICATIONN) ناميده مي‌شود روشی بسيار مؤثر براي مبارزه با آفات، بيماري‌هاي گياهي و علف‌هاي هرز مي‌باشد كه ضمن ايجاد ذرات يكنواخت و يكسان، حداقل محلول سم در هكتار را بكار…