مرور برچسب

سمپاشی

دستورالعمل کالیبراسیون سمپاش ها

دستورالعمل کالیبراسیون  سمپاش ها مقدمه     تكنيك‌هاي سمپاشی نقش بسيار مهمي در كارائي سموم و کاهش ميزان آلودگي‌هاي زيست محيطي دارند. در كاربرد ايدال انواع سموم هدف رساندن حداكثر مواد موثره به محلي است كه آفت بيشترين فعاليت را دارد و در اين…

معرفی سمپاش میکرونر

سمپاشي با قطرات كنترل شده كه به اختصار CDA (CONTROLED DROPLED APPLICATIONN) ناميده مي‌شود روشی بسيار مؤثر براي مبارزه با آفات، بيماري‌هاي گياهي و علف‌هاي هرز مي‌باشد كه ضمن ايجاد ذرات يكنواخت و يكسان، حداقل محلول سم در هكتار را بكار…