مرور برچسب

سن گندم ، سن_گندم ، آفات ، افت ، گندم ،

سن گندم Eurygaster integriceps

سن گندم در سه مرحله به مزرعه گندم خسارت وارد مي کند : مرحله اول مربوط به حشره هاي بالغ نر و ماده است که به آنها حشرات مادر گفته مي شود. اين حشرات بعد از زمستان گذراني در اوايل بهار به طرف مزرعه هاي گندم حمله مي کنند و از شيره ساقه گياه و…