مرور برچسب

طرح توجیهی احداث باغ زرشک خوراکی در مساحت یک هکتار

طرح توجیهی احداث باغ زرشک خوراکی در مساحت یک هکتار

زرشک به طور طبیعی در مناطق مختلف ایران می روید.اهمیت و توسعه روزافزون آن باعث می شودکه از طرف وزارت کشاورزی تحقیقاتی در زمینه های به نژادی و به زراعی به عمل آید. در این مقاله به بررسی موضوع های زیر می پردازیم. معرفی نام های زرشک مزایای مصرف…