مرور برچسب

عملکرد بادام زمینی در شرایط بهینه

افزايش عملكرد بادام زميني در شرايط بهينه مصرف كود آهن و نيتروژن

افزايش عملكرد بادام زميني در شرايط بهينه مصرف كود آهن و نيتروژن چكيده از مقاله به منظور بررسي تاثير مقادير مختلف كود آهن و نيتروژن بر عملكرد گياه بادام زميني، آزمايش فاكتوريل در قالب طرح بلوك كامل تصادفي در 3 تكرار با مقادير كود…