مرور برچسب

عملکرد

اثر اسيدجيبرليك و حلقه برداري بر خصوصيات ميوه انگور رقم

اثر اسيدجيبرليك و حلقه برداري بر خصوصيات ميوه انگور رقم این مقاله به منظور بررسی اثر غلظت های مختلف اسيدجيبرليك و زمان های مختلف حلقه برداري به منظور تسریع در زمان رسیدن و درشت کردن حبه ها و همچنین بهبود ویژگی های کیفی و کمی انگور رقم…