مرور برچسب

عملیات آماده سازی زمین

اصول بهزراعی پنبه

این مقاله توسط وزارت جهاد کشاورزی تهیه شده و در مورد محصول پنبه می باشد. در این مقاله با اصول بهزراعی پنبه آشنا خواهید شد خلاصه ای از مطالب موجود در مقاله: 1- اهمیت پنبه 2- اقلیم مناسب کشت پنبه 3- مراحل رشد پنبه 4- کاشت        4-1- انتخاب…