مرور برچسب

عملیات برداشت

راهنماي کاشت، داشت و برداشت کلزا

این مقاله توسط مهندس صمد آزادیان و مهندس جعفر کرمی در سال 1394 تالیف شده است. کلزا به عنوان سومین گیاه روغنی مهم دنیا شناخته شده است و به دلیل خصوصیات خوب مانند مقاومت به کم آبی، شوري و سرما، ارزش تناوبی زیاد، مقاومت نسبی به بافت خاك و…