مرور برچسب

عوامل موثر در میزان جذب فسفر خاک در گیاه

عوامل مهم در جذب عناصر توسط خاک در گیاه

عوامل موثر در میزان جذب فسفر خاک در گیاه: پی اچ خاک: پی اچ های بالاتر از 7.2 و یا کمتر از 6.5 میزان فسفر در دسترس گیاه را کاهش خواهند داد. دمای خاک: دمای پایین خاک باعث کاهش جذب فسفر خواهد شد. اکسیژن موجود در خاک: کاهش میزان اکسیژن خاک بر…