مرور برچسب

متابولیسم

آبسیزیک اسید

آبسیزیک اسید مقدمه: آبسیزیک اسید (ABA) یک هورمون گیاهی تنظیم کننده جنبه های فیزیولوژیکی مختلف در گیاهان مانند رسیدگی/بلوغ بذر، خواب، رشد گیاهچه و باز و بسته شدن روزنه ها می باشد. نقش و اهمیت آبسیزیک اسید که به عنوان سیگنال استرس  و طی مراحل…