مرور برچسب

مزایای مصرف زرشک

طرح توجیهی احداث باغ زرشک خوراکی در مساحت یک هکتار

زرشک به طور طبیعی در مناطق مختلف ایران می روید.اهمیت و توسعه روزافزون آن باعث می شودکه از طرف وزارت کشاورزی تحقیقاتی در زمینه های به نژادی و به زراعی به عمل آید. در این مقاله به بررسی موضوع های زیر می پردازیم. معرفی نام های زرشک مزایای مصرف…