مرور برچسب

مو

آفات زنجره مو و مدیریت آن

آفات زنجره مو و مدیریت آن : این مقاله توسط مهندس محمدسعيد امامي به نگارش در آمده و پس از آن نیز توسط چند کارشناس دیگر ویرایش شده است. ناشر این اثر سازمان جهاد کشاورزی اصفهان می باشد که در سال 1388 آن را منتشر کرده است. با مطالعه ی این نشریه…