مرور برچسب

هرس بادام

دستور العمل فنی محصول بادام

دستور العمل فنی محصول بادام این مقاله توسط کمیته کارشناسی سایت های الگویی تولیدی - ترویجی محصولات باغی تهیه و تدوین گردیده است. این مقاله شامل : اقلیم مناسب کاشت خاک مناسب عملیات کاشت پایه های مناسب ارقام مناسب هرس تغذیه آبیاری آفات و…