مرور برچسب

پتاسیم

نقش پتاسیم در گیاه

عنصر پتاسیم نقش های بسیار متنوعی در گیاهان دارد که بطور مثال به برخی از آنان اشاره می شود: باز و بسته شدن روزنه های تنفسی و تنظیم میزان دی اکسیدکربن موثر در فتوسنتز فعال سازی انزیم های دخیل در ساخت ATP تنظیم کننده جریان آب در گیاه چه در…