مرور برچسب

پس از برداشت کدو سبز

توصیه های فنی در زمینه نگه داری کدو پس از برداشت

مقدمه: کدومسمایی یا کدو خورشی که از گونه ی C.pepo L.است. ساقه ی این کدو گوشه دار و دارای شیارهای طولانی است. برگها تقریباً سخت و گاه گاهی همراه با لکه هایی به رنگهای متنوع دیده می شود. کرکهای روی دمبرگها در این نوع تیز و اغلب برنده است.…