مرور برچسب

پوسیدگی رایزوکتونیایی طوقه و ریشه فلفل

بیماریهای فلفل در گلخانه

1- نام بیماری : بوته میری عامل بیماری : فیتوفترا علائم چون عامل بیماری خاکزی است لذا به ریشه ، طوقه و قسمتی از ساقه که نزدیک به بستر است حمله می کند و پس از ورود به میزبان به اطراف محل نفوذ پیشروی می کند بافت مورد حمله قهوه ای تیره وسیاه…