مرور برچسب

پوسیدگی طوقه برنج ، مدیریت بیاری پوسیدگی طوقه برنج ، آفات و بیماری های برنج

پوسیدگی طوقه و ریشه Gibberella fujikuroi

این بیماری، مهمترین بیماری بذر زاد برنج می باشد و بیشتر روی ارقام محلی برنج و یکی از ارقام پرمحصول برنج مانند خزر اهمیت زیادی دارد. ارقام پرمحصول به استثنای خزر به این بیماری متحمل می باشند. مهمترین راه مبارزه با این بیماری ضدعفونی بذر بوده…