مرور برچسب

چغندر

ردیابی و پیش آگاهی آفات چغندر قند

چغندر قند توسط آفات مختلفی مورد حمله قرار می گیرد که مهمترین آنها طی چند هفته اول رشد مسئله ساز هستند. براساس نوع آفات، زمان ظهور و تراکم آنها در محیط، اقدامات مختلف کنترلی علیه آنها اعمال می شود لذا شناخت فعالیت های آفات، پیش آگاهی و…

آفات چغندر

کرم بر گخوار چغندرقند (کارادریناي چغندرقند)  Spodoptera exigua لارو این آفت، برگ خوار است که ب هصورت دسته جمعی ابتدا با تغذیه از سطح زیرین برگ ولی بعدها همه قسمت هاي برگ را می خورن د - میزبان، برگ را توري مانند می کنند  که حتی گاهی سر ریش…