مرور برچسب

کشت زعفران

کشت و صادرات زعفران

کشت و صادرات زعفران این مقاله توسط  زهرا عباسی دانشجوی رشته کارشناسی تولید و بهره برداري گیاهان دارویی و معطر،در دانشگاه جامع علمی کاربردي مجتمع آموزش عالی کرج  در سال 1385 نوشته شده است. زراعت زعفران از ویژگیهاي خاص برخوردار است.زعفران از…