مرور برچسب

کلیات کوددهی و کشت گل رز

کلیات کوددهی و کشت گل رز

کلیات کوددهی و کشت گل رز تکثیر از طریق بذر را تکثیر جنسی می گویند. تولید بذر در بسیاری از گونه های رز دقیقاً بصورت پایه مادری می باشد ولی بذور ارقام هیبرید پتانسیل ایجاد هیبرید جدید ولی متفاوت از والدین را دارند. تولید بذر در برخی ارقام…