مرور برچسب

کنترل زراعی شیت بلایت

شیت بلایت Thaenatephorus cucumeris (Rhizoctonia solani)

علائم بیماری ابتدا به صورت نقاط آبسوخته مانند، در غلاف برگ ظاهر می‌شود. نقاط آلوده به شكل بیضوی كشیده یا گاهی نامنظم به طول 1 تا 3 سانتیمتر به رنگ سبز خاكستری نمایان می‌گردند. مركز لكه‌ها به تدریج خاكستری متمایل به سفید و حاشیه آنها قهوه‌ای…