مرور برچسب

کنترل شیمیایی بیماری برنج

شیت بلایت Thaenatephorus cucumeris (Rhizoctonia solani)

علائم بیماری ابتدا به صورت نقاط آبسوخته مانند، در غلاف برگ ظاهر می‌شود. نقاط آلوده به شكل بیضوی كشیده یا گاهی نامنظم به طول 1 تا 3 سانتیمتر به رنگ سبز خاكستری نمایان می‌گردند. مركز لكه‌ها به تدریج خاكستری متمایل به سفید و حاشیه آنها قهوه‌ای…

بلاست برنج Magnoporthe gisea Pyricolaria oryzea

عامل بيماري زا ممكن است تمام قستهاي هوايي گياه برنج مانند برگ، يقه، گره، ميان گره، گردن خوشه، و ديگر بخش هاي خوشه، و گاهي غلاف برگ را در مراحل مختلف رشدي آلوده كند. ولي نشانه هاي ظاهري آن بيشتر بر روي برگها مشاهده ميگردد. يك ضايعه بلاست…