مرور برچسب

گلابی

آفات گلابی Psylla pyricola

پسیل گلابی یکی از آفات درجه اول درختان گلابی در ایران است. محل تغذیه و خسارت در درجه اول برگها می باشند ولی آفت می تواند از میوه ف دمبرگ و حتی پوست شاخه و تنه نیز تغذیه کند . خسارت آفت به درختان گلابی به صورت های زیر انجام می گیرد . 1 .…