مرور برچسب

گندم

بیماری های گندم (بخش دوم)

بیماری های گندم (بخش دوم) پاخوره Gaeumannomyces graminis var tritici زمستان در بقایا سایر غلات و گرامینه وحشی   کنترل: تناوب زراعی یکساله و یا دو ساله( ذرت لگوم و دو لپه ایها) انهدام گندمهای خودرو گراسهای میزبان در سال تناوب…

بیماری های گندم (بخش ۱)

سياهك آشكار : Ustilago tritici روش های کنترل ارقام مقاوم تيمار بذر با استفاده از قارچکشهای سيستميک " تیابندازول و یا کربوکسین (2 در هزار )" تيمار بذر با آب گرم 52 درجه استفاده از بذرهای دارای گواهی وعاری از بيماری سياهك پنهان سياهك…

آفات گندم

آفات گندم سوسک قهوه ای گندم      Amphimallon Caucasicum Gyll.     لاروهای این آفت پس از بارندگی های پایيزه فعال شده و با شروع رشدگندم از ریشه ها تغذیه کرده و آنها را قطع می کنند . بوته های قطع شده زردرنگ و خشکيده شده و با کوچکترین…

سوسک قهوه ای گندم Amphimallon Caucasicum Gyll

سوسک قهوه ای گندم Amphimallon Caucasicum Gyll: لاروهای این آفت پس از بارندگی های پایيزه فعال شده و با شروع رشد گندم از ریشه ها تغذیه کرده و آنها را قطع می کنند . بوته های قطع شده زردرنگ و خشکيده شده و با کوچکترین فشار دست به راحتی از خاک…