مرور برچسب

4-D و BAP

تاثیر اکسین و سیتوکنین بر استویا

این مقاله توسط نویسندگان عقیلی سیده نفیسه ، دکتر نصرنسرین ، دکتر کاظمی تبار سید کمال تهیه شده است. اسـتویا بـا نـام علمـی Bertoni rebaudiana Stevia دارای منبـع گلیکوزیدهـای دی ترپـن از جملـه اسـتویوزید و گلیکوزیـد کـه حـدود 100 تـا 300…