مرور برچسب

PH بر فعالیت آفت کش ها

تاثیر PH بر فعالیت آفت کش ها

تاثیر PH بر فعالیت آفت کش ها هنگامیکه یک آفت کش (حشره کش یا کنه کش و ...) موفق به کنترل یا کاهش جمعیت آفت نمی شود، معمولا در ابتدا این فرضیه پیش می آید که نسبت به آن مقاوم شده است در حالیکه موارد متعددي مانند پخش شدن ضعیف آفت کش روي سطح سم…