مرور برچسب

PH

اثر PH در حلالیت سموم

اثر PH در حلالیت سموم PH قلیایی آب باعث تجزیه آفت کش ها می شود که علف کش نسبت به این مسئله مقاوم تر بوده و حشره کش ها حساس تر اند. در بین حشره کش ها کاربامات ها و ارگانو فسفات ها در مقایسه با کلره ها حساس تر می باشند. میزان تجزیه به…

تاثیر PH بر فعالیت آفت کش ها

تاثیر PH بر فعالیت آفت کش ها هنگامیکه یک آفت کش (حشره کش یا کنه کش و ...) موفق به کنترل یا کاهش جمعیت آفت نمی شود، معمولا در ابتدا این فرضیه پیش می آید که نسبت به آن مقاوم شده است در حالیکه موارد متعددي مانند پخش شدن ضعیف آفت کش روي سطح سم…