مرور برچسب

sabzkesht

بیماری باکتریایی سبزشدن مرکبات Citrus Greening

پیدا شدن راهی برای درمان بیماری باکتریایی سبزشدن مرکبات Citrus Greening محققان دانشگاه UC Riverside آمریکا با تحقیق بر روی پایه‌های مقاوم مرکبات استرالیایی (Australian finger lime) ژن‌های القا کننده مقاومت را یافته و با کار بر روی این

سیتوکینین(Cytokinin)

سیتوکینین(Cytokinin) هورمون سیتوکینین در نتیجه جستجو برای عوامل تقسیم سلولی که محرک گیاهی هستند، کشف شد. از زمان این کشف هورمون سیتوکینین اثرات زیادی در فرآیند های رشدی و فیزیولوژیکی مانند پیری برگ ها،ريال حرکت عناصر، نفوذ راسی، تشکیل و…