آفات مرکبات

1 1,696

آفات مرکبات

کنه زنگار مرکبات: Phyllocoptruta oleivora

كنه زنگ مركبات روي برگ و سرشاخه هاي جوان تغذيه كرده و علامت  Brownzing برنزه شدن  را بوجود مي آورد. اين كنه با تغذيه از سطح رويي برگ باعث ايجاد لكه هاي كوچك قهوه اي مي شود كه به آن زنگار  Russeting  مي گويند. بيشترين خسارت برگ وقتي است كه از سطح زيرين برگ تغذيه مي كنند. خسارت به برگ هاي پايين تر باعث ريزش برگ مخصوصا در اواخر پاييز میشود.

خسارت ميوه:

ميوه تمام ارقام مركبات به خسارت كنه زنگ مركبات حساس هستند . وقتي ميوه ها بزرگ مي شوند و هوا گرم مي شود جمعيت كنه زنگ مركبات خيلي زياد مي شود. آلودگي كنه زنگ مركبات روي ميوه اهميت اقتصادي بالايي دارد كه باعث كاهش اندازه ميوه و بازارپسندي و نيز افزايش ريزش ميوه  مي گردد. خصوصيات قابل رويت خسارت روي پوست ميوه بر اساس رقم و رسيدگي ميوه تفاوت دارد . خسارت روي گريپ فروت، ليمو ترش و ليمو شيرين در اوايل رشد ميوه باعث نقره اي شدن پوست Silvering  مي شود. خسارت به ميوه هاي پرتقال در اين موقع) اوايل رشد( باعث لكه هاي قهوه اي سطح ميوه مي شود و در مرحله رسيدگي ميوه اين خسارت روي پوست زنگار Russeting گفته مي شود.به خسارت روي ميوه در اواخر رشد ميوه گريپ فروت برنزه شدن Brownzing

مي گويند.

مشاهدات مزرعه اي نشان مي دهد كه غالبا جمعيت زياد كنه زنگ ۲ تا ۳هفته قبل از ظهور علايم قابل رويت، روي ميوه ديده مي شود. در بسياري موارد ميوه هاي با جمعيت بالا هرگز علايم خسارت قابل رويت را توسعه نمي دهند. وقتي كه كنه ها جمعيت شان به شدت افزايش يافت خسارت روي ميوه به سرعت ظاهر مي شود.

خسارت كنه و رشد ميوه:

ميوه هاي خسارت ديده از كنه زنگ مركبات كندتر از ميوه هاي سالم رشد مي كنند و در نتيجه ميوه ها در زمان برداشت كوچك تر هستند و آب كمتري دارند.

 

خسارت كنه و ريزش ميوه:

ميوه هاي خسارت ديده والنسيا و گريپ فروت آب بيشتري از دست مي دهند و در نتيجه ريزش ميوه افزايش مي يابد. ميزان ريزش با افزايش درجه حرارت، كمي افزایش می یابد

2

کنترل:

زمستانگذرانی کنه بصورت کنه های بالغ در لابلای فلس جوانه وپوسته درختان می باشد . با عنایت به کوتاه بودن دوره یک نسل آفت، بازدید و بررسی باغات در فصول گرم سال » هفته ای یکبار « از اواسط خرداد لغایت اواسط مهرماه در مدیریت مبارزه با آفت مؤثر است .

مبارزه با این آفت ، زمان مشخصی نداشته بلکه به محض مشاهده اولین آثار خسارت آفت می توان مبارزه را شروع نمود .بارها مشاهده گردیده بدلیل تاخیر در مبارزه شیمیائی علیه این آفت ظرف یک هفته تا ۱۰ روز قسمتهای وسیعی از باغ آلوده شده است .

نکته مهم دیگر در اصول مدیریت با این کنه ارزیابی مبارزه انجام شده و ادامه بازدیدهای هفتگی پس از مبارزه می باشد تا در صورت مشاهده کنه و علائم خسارت ، مبارزه با ترکیب دیگری از کنه کشهای مؤثر انجام پذیرد .

از کنه کشهای مؤثر ذیل می توان در مبارزه شیمیائی با این آفت استفاده نمود:

 • نئورون ۱/ ۵ در هزار
 • آمیتراز ۲ در هزار
 • انویدور ۰/ ۳ در هزار
 • ورتیمک ۰/ ۲۵ در هزار
 • زینب یا مانکوزب ۲ در هزار
 • سان مایت ۰/ ۵ کیلو در هزار

 

 

حلزون های مرکبات:

 • راب بزرگ خانگی
 • حلزون قهوه ای مرکبات
 • حلزون کوچک مرکبات (حلزونِ سفید باغها)

خسارت

خسارت و تغذيه آنها به صورت ايجاد سوراخهاي متعدد و خوردگي از برگها و ميوه ها ميباشد كه به علت تغذيه از ميوه هاي مركبات شرايط ريزش و پوسيدگي زودهنگام آنها را در داخل باغ فراهم ميكنند. همچنين در نهالستان ها بدليل تغذيه از جوانه ها و برگ هاي جوان سبب از بين رفتن نهال هاي جوان مي شوند.

روش هاي كنترل

جهت كنترل نرمتنان در با غهاي مركبات م يتوان تلفيقي از رو شهاي مختلف كنترل را بر حسب شرايط محيط و رقم مركبات بكار برد:

زراعي

علف هاي هرز به ويژه علفهاي هرز برگ پهني كه در خزانه ها، نهالستان ها و سايه انداز درختان مركبات مي رويند و بقاياي گياهي درون باغ از مهمترين مكانهاي تغذيه و استراحت نرم تنان در باغهاي مركبات است. از بين بردن علفهاي هرز خزانه ها و زير درختان بوسيله وجين كردن و شخم زدن، شرايط را براي فعاليت راب ها و حلزون ها نامساعد مي سازد.

محلول پاشي با علف كشهاي توصيه شده بر روي علف هاي هرز، يكي ديگر از روش هاي نامساعد كردن شرايط محيطي براي راب ها و حلزو نها است.

مبارزه فيزيكي

فويل هاي آلومنيومي در ارتفاع ۳۰ سانتي متري از سطح خاك دور تنه طوري بسته مي شود كه رابها و حلزون ها قادر به بالارفتن از درخت نباشند. همچنين ميتوان از نوارهاي مسي استفاده نمود چون تماس را بها با اين نوارها به آنها شوك وارد ميكند.البته اين روش در موادي كاربرد دارد كه تاج درخت با سطح زمين در تماس نباشد.

استفاده از تله هاي جاذب  بطري هاي پلاستيكي حاو ي ۱۰-۵  ميلي ليتر ماءالشعير بعنوان تله جاذب در سايه انداز درختان قرار داده ميشود. بطري ها درعمق ۵ سانتي متري داخل خاك قرار گرفته و در دو طرف بطري در سطح خاك شياري به ابعاد ۳ در ۳ سانتي متر ايجاد ميگردد تا رابها وحلزون ها بتوانند براحتي وارد بطري ها شوند.

 طعمه مسموم

متالدئيد بصورت نواري در اطراف طوقه درختان نارنگي قرار داده مي شود تا را بها و حلزون ها هنگام نزديك شدن به تنه درخت از آن تغذيه نمايند. در با غهاي با سابقه آلودگي، جهت كنترل را بها و حلزو نهاي بالغ قبل از تخمريزي نيز بهتر است اين كار انجام شود.

بالشتك مركبات Pulvinaria aurantii

آفت مذكور علاوه بر تغذيه از شيره گياهي، با ترشح مقدار زيادي عسلك سبب جذب قارچ فوماژين (دوده)  مي گردد3

كنترل

نقاط اوج جمعيت پوره هاي سن اول كه حساس ترين مرحله آفت هستند در نسل هاي اول و دوم به ترتيب د ر اواخر خرداد تا اوايل تير و اواخر شهريور تا اوايل مهرماه مي باشد. بنابراين پيشنهاد مي گردد كه كنترل شيميايي طبق دستورالعمل كميته پيش آگاهي آفات مركبات هر استان در اين زمان ها و همچنين در اسفند ماه با استفاده از روغن امولسيون شونده صورت پذيرد.

كفشدوزك كريپت مهم ترين حشره شكاري بالشتك مركبات در با غهاي مركبات شناسايي گرديد. پيشنهاد ميگردد كه نسبت به پرورش و نگهداري اين كفشدوزك در زمستان و رها سازي آن در او اسط بهار و همزمان با فعاليت آفت اقدام شود. با توجه به تغذيه بالاي لارو كفشدوزك كريپت از تخم هاي بالشتك، رهاسازي آنها در اواسط خرداد، همزمان با اوج حضور كيسه هاي تخم توصيه مي گردد.

هرس زمستانه درختان مركبات با بريدن شاخ ههاي آلوده به شپشك و نيز حذف شاخه هاي خشك و نرك سبب كاهش تراكم جمعيت آفت در بهار سال بعد مي شود.

 

شپشك استراليائي Icerya purchase

شپشك استراليائي يكي از مهم ترين آفات با غهاي مركبات استان مازندران و شرق استان گيلان است و بر روي ارقام مختلف مركبات مشاهده م يگردد. تراكم آفت در باغ هاي انبوه و روي درختان مسن بويژه ليمو شيرين بيشتر است. اين آفت علاوه بر تغذيه از شيره گياهي، با ترشح مقدار زيادي عسلك سبب جذب قارچ فوماژين (دوده) مي گردد. تراكم آفت در با غهاي انبوه و روي درختان مسن بويژه

ليمو شيرين بيشتر است. در با غهاي آلوده با تراكم بالاي آفت تمام سطح شاخه درختان با مراحل مختلف آفت پوشيده مي شود.5

کنترل:

مؤثرترين راه كنترل آفت استفاده از كفشدوزك استراليائي است  R. Cardinalisكه طي ۴ تا ۶ هفته جمعيت شپشك استراليائي را كنترل ميكند. از آنجا كه كفشدوزك مذكور در باغهاي مركبات استان بويژه باغهايي كه سمپاشي نمي شود، بطور پراكنده وجود دارد لذا حفظ و حمايت اين كفشدوزك در با غ ها و پرورش و رهاسازي آن دركانون هاي آلوده از اهميت بسزايي برخوردار است.

هرس داخلي تاج و حذف شاخ ههاي خشك و متقاطع بويژه در درختان مسن كه مكان هاي مناسبي براي آفت محسوب ميشود و هرس قسمت هاي پاييني تاج در درختان جوان از روش هاي مبارزه زراعي است كه دركاهش جمعيت و ميزان خسارت آفت مؤثراست.

سپردار قهوه اي مركبات Chrysomphalus dictyospermi

اين آفت بيشتر به برگ و ميوه و گاهي به شاخه هاي سبز مركبات حمله و از شيره گياهي تغذيه ميكند. در اثر تغذيه آفت   برگها ريزش نموده و ميوه ها كوچك ميمانند. آفت مذكور بر روي ميوه منتقل شده و با ايجاد لكه هاي زرد رنگ در محل تغذيه، موجب كاهش بازارپسندي محصول ميگردد. در بين درختان مركبات، نارنج و پرتقال وسپس نارنگي بيش از ساير ارقام مورد حمله واقع مي شوند. 6

کنترل:

يكي از شكارچي هاي Chilocorus bipustulatus كفشدوزك نقاب دار دولكه اي مفيد و موثر در كاهش جمعيت اين آفت  ميباشد كه در با غهاي مركبات بطور پراكنده وجود دارد. حشرات كامل اين كفشدوزك از حالات مختلف سپردار قهوه اي و ساير سپردار ها تغذيه ميكنند.  روغن پاشي در حضور حداكثر پوره هاي متحرك سن يك روش مناسب كنترل آفت است.

مگس میوه مدیترانه ای: Ceratitis capitata

اين حشره در مرحله لاروي از گوشت ميوه مركبات تغذيه ميكند و با ايجاد زخم در سطح پوست ميوه موجب نفوذ قارچ عامل كپك آبي و باكتري ها ميشود، كه به نوبه خود باعث پوسيدگي و لهيدگي ميوه مي شود. ميوه هاي آلوده پوسيده و معمولاً ريزش مي كنند.

7 8 9

كنترل

 • قرنطينه

محموله هاي ميوه ميزبان آفت وارده از كشورهاي داراي اين مگس مورد بازرسي دقيق جهت بررسي علائم خسارت و آلودگي قرار گرفته و ميوه ها بايد بريده شده و براي پيدا نمودن لاروها بازديد شوند. ممانعت از انتقال ميوه آلوده از استان هاي آلوده به سايراستان هاي كشور يكي از راه هاي جلوگيري از انتشار آفت است.

 • كنترل مكانيكي

الف- هنگامي كه وجود حشره ثابت گرديد، روزانه ميوه هاي آلوده و به زمين ريخته بايد  جمع آوري و از بين برون د دفن كردن در عمقي كمتر از ۴۰تا۵۰ سانتي متر توصيه نمي شود. زيرا ممكن است آفت هنوز زنده بماند. جمع آوري ميوه هاي ميزبان دورن كيسه هاي پلاستيكي و نابودسازي آنها مي تواند روشي مناسب براي مبارزه محسوب گردد. همچنين ميوه هاي جمع آوري شده داخل آبي كه با يك لايه نفت پوشانده شده است مي تواند باعث مرگ لار وها درون ميوه گردد.

ب- جمع آوري تمامي ميو ه هاي نارنج باقي مانده از سال قبل و انهدام ميوه هاي آلوده و مشكوك باعث كاهش انتقال آلودگي به سال بعد مي شود.

 • زراعي

با توجه به زمستان گذراني آفت به صورت شفيره در عمق ۱ تا ۵ سانتي متري خاك استفاده از شخم سطحي به شكلي كه به ريشه درختان آسيب وارد نكند باعث ايجاد تلفات در شفيره ها مي گردد.

عدم نگهداري ميوه هاي آلوده يا مشكوك به آلودگي در انبارها  شكار انبوهدر شكار انبوه در صورتي كه از جل بكننده حشره نر )تريمدلور) استفاده شود، جمعيت حشره نر كاهش ميابد ولي خسارت به محصول به علت وجود حشرات ماده ادامه مي يابد. استفاده از جلب كننده هاي تغذي هاي يا سنتزي مسموم براي جلب وكشتن جنس نر و ماده آفت در سطح وسيع با استفاده از سراتراپ، بيولور و يا پروتئين هيدروليزات مسموم مي تواند آفت را به طور مؤثري كنترل كند.

 

 • شيميايي

۱۰۰ ليتر آب + ۳ ليتر) طعمه پاشي با پروتئين هيدروليزات ۳% و مالاتيون ۲ در ۱۰۰۰پروتئين هيدروليزات + ۲۰۰ سي سي مالاتيون (در ساعات صبح كه معمولا تمام درخت ر ا پوشش نمي دهند و سمت نورگير درخت را با اين طعمه پوشش    ميدهند و سم پاشي نيز در هر چند رديف يكبار انجام مي شود.

پسيل آسيايي مركبات Diaphorina citri

آفت با تزريق بزاق سمي رشد معمول شاخسار ههاي جوان متوقف و بدشكل مي شوند. در اين آفت با فعاليت تغذ ه اي مستقيم خو د روي مركبات خسارت ميزند. در اثرتغذيه اثر فعاليت آفت برگ ها پيچيده و با عسلك زياد پوشيده مي شوند. اين پسيل ناقل بيماري Greening) ميوه سبز مركبات كنترل) مي باشد.11 10

کنترل:

– زراعي

استفاده از تله هاي زرد چسبنده در باغ ها و كشت يونجه در پاي درختان مركبات به دليل افزايش رطوبت و ايجاد پناهگاه براي دشمنان طبيعي نقش مهمي در كاهش جمعيت دارد. همچنين كوددهي و آبياري مناسب جهت تقويت درختان مركبات از عوامل مهم و مؤثر در كاهش خسارت پسيل آسيايي مركبات است.

– شيميايي

كنترل شيميايي در زمان اوج جمعيت اين آفت طبق دستورالعمل كميته پيش آگاهي آفات مركبات هر استان انجام گيرد.    بر اساس آمار و بررسي هاي انجام شده، اين آفت داري ۳ اوج جمعيت در منطقه سرباز بلوچستان در اواخر بهمن ماه، اواخر اديبهشت ماه و اواخر مرداد ماه بوده كه بايد در زمان مناسب و بر اساس هر منطقه و نوع ميزبان كنترل صورت گيرد. شايان ذكر است در صورت همزماني اوج جمعيت آفت با شكوفه دهي باغ های مركبات با توجه به تاثير سوء سموم شيميايي بر روي ريزش گل ها و حشرات مفيد بايد از تركيب شيميايي كم خطر استفاده كرد.

مينوز برگ مركبات Phyllocnistis citrella

لاروهاي مينوزبرگ مركبات بعد از تفريخ با ايجاد كانال در اپيدرم برگ از پارانشيم داخل آن تغذيه م ي كند. تغذيه آفت باعث چي نخوردگي بر گ ها و ايجاد دالا نهاي رنگ پريده روي آنها مي شود. خسارت عمده اين آفت در خزان ههاي بذري انتظار و پيونديمركبات و با غ هاي جديد الاحداث اس ت. در صورت شدت آلودگي پروانه مينوز در بعضي مواقع روي ميوه خسارت مي زند. كنترلبا توجه به تحقيقات صورت گرفته اين آفت فقط در نهالستانها و درختان زير ۵ سال داراي خسارت اقتصادي مي باشد و در با غهاي مس نتر به هيچ وجه كنترل شيميايي توصيه نميشود.13

کنترل:

 • زراعي

هرس شاخه هاي آلوده از تراكم نسل بعدي آفت مي كاهد.

حذف پاجوش ها و جوانه ای دیر هنگام به منظور حذف انتقال آفت به نسل بعد

استفاده از کودهای ریز مغذی به منظور تکمیل رشد سرشاخه های حوان در کمترین زمان ممکن.

 • شيميايي

سم پاشی فقط در نهالستان ها و باغ های جوان غیر بازده انجام شود.

کنفیدور ۰٫۳۵ در هزار

دیمیلین ۰٫۵ در هزار

طبق دستورالعمل كميته پيش آگاهي آفات مركبات هر استان از زمان شروع فعاليت آفت در هر منطقه، هر ۱۰ تا ۱۵ روز يكبار تا پايان فعاليت آن كنترل صورت گيرد.

 

شما همچنین ممکن است مانند بیشتر از نویسنده

1 نظر

 1. مهندس می گوید

  مطالب عالی بود دست مریزاد

ترک یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.