آفات نیشکر

0 919

آفات نیشکر

 

کرم ساقه خوار نیشکر  Sesamia nonagrioides 

محل تخم گذاری پروانه ها بصورت لکه های زرد با هاله بنفش کمی برجسته میباشد. لارو سن اول از همان محل تفریخ شدن شروع به تغذیه میکند. آسيب وارده به گياه در نسل اول به شكل مرگ جوانه مركزي(حالت جارویی شدن) و خشک شدن گیاه و در نسل‌هاي بعدي بصورت آلودگي ميان گره‌هاي ني ظاهر ميگردد كه كاهش كمي و كيفي محصول را بهمراه دارد. مضافاً دالانهاي حاصل از تغذيه لارو اين آفت در درون ني، محيط مناسبي را براي فعاليت قارچها و ساير ميكروارگانيسم‌هاي ساپروفيت فراهم ساخته و خسارات سنگيني به محصول وارد مي‌آورد.

1

کنترل:

 • سم‌پاشي بر آن تأثيري ندارد.
 • لاروهاي ساقه خوار نيشكر از نور گريزانند ولي شب پره ها نور گرايي مثبت داشته و بطرف روشنايي جلب ميشوند. بدین ترتیب مي توان از تله نوري براي مبارزه با اين حشره استفاده كرد.
 • زنبور پارازیتوئیدTelenomus bussola : بررسيها در طبيعت نشان مي دهد كه فعاليت زنبور در استان خوزستان از  نيمه دوم اسفند ماه آغاز شده و در ارديبهشت ماه تا حدودي به جمعيت آن افزوده مي شود ولي ميزان انبوهي آن جوابگوي پارازيته كردن تخم هاي نسل اول آفت نمي باشند.
 • زنبور پارازیتوئیدPlatytelenomus hylas : تولید این زنبور پس از مشاهده شدن عملکرد آن در طبیعت از سال ۶۸ آغاز شد که از تعداد  ۱۵۰۰۰ عدد در سال ۶۸ به  ۱۵۰۰۰۰۰۰ عدد در سال ۸۳۳ رسید. تولید و رهاسازی این زنبور باعث کاهش چشمگیر مصرف سم علیه آفت شد.
 • زنبور پارازیتوئیدDibrachys boarmiae : در سال ۸۳ در شوشتر شناخته شد. این زنبور  بدنبال تحقیقات و جمع آوری نمونه برای پارازیتوئید Platytelenomus hylas کشف شد.
 • استفاده از سیلیکات پتاسیم بصورت محلول پاشی با در ۲ در هزار در مراحل اولیه و پیش از آلودگی میتواند میزان خسارت را تا حد بسیار زیادی کاهش دهد.

سوسک نیشکر Pentodon idiota :

زمستان را بصورت حشره کامل و لارو در خاک سپری میکند. در فصل بهار به سطح آمده  و هنگام شب برای جفت گیری  و تغذیه پرواز میکند. دوره فعالیت از بهار  تا آخر تابستان است. لارو پس از خروج از تخم میتواند تا ۲ سال در خاک بسر برده و  تغذیه کند و پس از این مدت به عمق ۱۵ سانتیمتری آمده، حفره ای ایجاد میکند و در آن تبدیل به شفیره میشوند. پس از دو هفته سوسک ها ظاهر شده و در همان خاک زمستان گذرانی میکنند. در بهار سال بعد سوسک ها از خاک بیرون آمده و جفتگیری کرده و حشره ماده پس از جفتگیری به عمق ۵ تا ۲۵ سانتیمتری خاک میرود و بصورت تک تک و تدریجی تخم گذاری میکند و سپس میمیرد. تعداد تخم های گذاشته شده به ۵۵ عدد میرسد. این آفت هر ۱۵ تا ۲۰ ماه یک نسل دارد. آلودگی مزارع به سوسک نیشکر بصورت لکه ای بوده و حشرات کامل معمولا مزارع کشت جدید را برای تخم گذاری انتخاب میکنند. نحوه خسارت شبیه به خسارت وارده به ذرت میباشد. سوسک آفت در قسمت زیرزمینی قلمه های نیشکر از سمت پهلو سوراخ گردی ایجاد کرده و وارد ساقه شده و از مغز آن میخورند. گاهی نیز از پایین قلمه مستقیما شروع به تغذیه مینماید. تمام این حفرات و راهروهای ایجاد شده با خاک اره نیشکر پر میشود. در این صورت قسمت زیرزمینی نیشکر پوسیده، ریشه نداده و خشک میشود. خسارت لارو این سوسک نیز مانند حشره کامل آن است.

2

کنترل:

 • شخم زدن زمین و مبارزه مکانیکی مانند جمع آوری لاروها و سوسک ها.
 • غرقاب کردن زمین به مدت ۷۰ تا ۱۲۰ ساعت.
 • وجین و انهدام علف های هرز.
 • استفاده از سم گامکسان به نسبت ۱ تا۱.۵ کیلو در هکتار (سم پاشی در بهار).
 • استفاده از سم دیازینون، گرانول ۵٪ به نسبت ۲۰ تا ۴۰ کیلو در هکتار (تا عمق ۲۰ سانتیمتری در خاک تزریق میشود).

کنه نیشکر  Oligonychus Sacchari

تغذيه آفت موجب ايجاد نقاط ريز کلروزه می شود که نهايتًا نکروزه شده و تدريجًا از قسمت انتهايی و کناره ها شروع به خشکيدن می کنند. علاوه بر خسارت فوق کنه های تارتن بواسطه تنيدن تار و جذب لايه ای از گرد و غبار روی گياه باعث میشوند که از سطح فعال فتوسنتز به شدت کاسته شده و عمل تبادل گاز و سيستم تنفسی گياه دچار اختلال می گردد که این عمل بندرت اتفاق می افتد. زیراکه تنیدن تار این کنه بیشتر در هنگام تخم ریزی میباشد.

کنترل:

در مزارع نیشکر کنه های فیتوزئید  Amblyseius benjamini  از تراکم جمعیت بالاتری برخوردارند. بعلاوه حضور و فعالیت کفشدوزک ریز سیاه Stethorus punctillum  در ماه های گرم تابستان در روی نیشکر چشمگیر است. شکارچی های مذکور در کاهش جمعیت کنه نیشکر نقش موثری دارند، لذا در حال حاضر برای حفظ تعادل طبیعی و حمایت از این عوامل بیولوژیک طبیعی هیچگونه مبارزه شیمیایی جداگانه ای علیه کنه نیشکر توصیه نمیشود. با توجه به این امر میتوان جهت از بین بردن کنه ها از محلول پاشی با گوگرد مایع بهره جست. کفشدوزک  Stethorus gilvifrons شکارگر مهم این کنه در خوزستان می باشد. کفشدوزک نیز ۱۴ – ۱۰ روز پس از ظهور اولین کنه ها به استقرار و تجمع  روی کلنی آنها می نماید، لذا حداکثر جمعیت این کفشدوزک در اواخر تیرماه ظاهر می شود.

شته زرد نیشکر Sipha flava

خسارت شته ها در گیاهان مختلف حالت یکسانی دارد. زمانی که یک آفت مکنده یا آفتی که از شیره گیاهی تغذیه کند در درجه اول باعث کاهش کمی و کیفی محصول میشود که این امر برای تولید کننده بسیار حیاتی است. در درجه بعدی خسارت ثانویه آفات مکنده مهم میباشد که همراه با خسارت اولیه زمینه را برای بروز بیماری های گیاهی و یا حتی آماده شدن بستر برای رشد عوامل ساپروفیت محیا میکند. در اینجا خسارت ثانویه شته زرد نیشکر مهم تر میباشد. از آنجایی که معمولا جمعیت شته روی نیشکر بالا نمیرود که بخواهد خسارت قابل توجهی با مکیدن شیره گیاهی وارد کند معمولا با همین جمعیت کم میتواند زمینه را برای اپیدمی شدن بیماری ویروسی نیشکر فراهم کند. لذا کنترل این شته بخصوص زمانی که اولین بوته آلوده به بیماری ویروسی دیده شد باید در اولویت قرار بگیرد.

 

کنترل:

 • از سموم شیمیایی برای کنترل شیمیایی استفاده میشود و برای کنترل بیولوژیک از شکارگرهاو پارازیتوئیدها میتوان استفاده کرد زیراکه گزارشی در مورد کنترل طبیعی در مورد شته نیشکر گزارش نشده است.
 • شکارگرها شامل کفشدوزک های جنسHippodamia و Coccinella و Leucopis ، بالتوری شامل جنس های Chrysoperla و Chrysopa و پارازیتوئیدها شامل زنبورهای جنس Aphelinus و Aphidius و … میتوانند در کنترل  طبیعی این شته و سایر شته های گندمیان موثر باشند.

ملخ آسیایی  Locusta migratoria 

زمستان را بصورت تخم سپری میکند. تخم ها در بهار باز شده و بر اساس شرایط آب و هوایی پوره ها ظاهر میشوند. ظهور آنها تا چند هفته بطول می انجامد. دوره پورگی این ملخ ۴۰ تا ۴۵ روز است و از گندمیان تغذیه میکند. تخم ریزی ملخ بالغ در کنار نهرها و اطراف آب صورت میگیرد. این ملخ بطور معمول یک نسل در سال دارد اما در در شرايط خوزستان تا ۳ نسل در سال ايجاد مي كند

يکي از زيان آورترين ملخ هاي بومي منطقه خوزستان به ويژه در مزارع نيشکر خوزستان گونه migratoria Locusta  که با توجه به خسارت غير متوالي آن در خوزستان در طي سالهاي گذشته مورد  توجه محققين قرار نگرفته است.  براي کنترل اين ملخ در اگرواکوسيستم حساس نيشکر شناخت بيولوژي و دشمنان طبيعي اين حشره مورد نياز مي باشد.

3

کنترل:

براي كنترل شيميايي ملخ هاي زيان آور از سموم فنيتروتيون، مالاتيون، ديفلوبنزورون و طعمة مسموم به محض خروج پوره ها تا زمان ظهور ملخ هاي كامل، مورد استفاده قرار مي گيرند.

 

شما همچنین ممکن است مانند بیشتر از نویسنده

ترک یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.