اثرگوگرد برعملكرد، كيفيت و قابليت انبارماني دو رقم پيازخوراكي

0 61

این مقاله توسط آرزو مرادي زانياني،عبدالجميل زربخش و محسن خدادادي تهیه شده است.که درمورد اثرگوگرد برعملكرد، كيفيت و قابليت انبارماني دو رقم پيازخوراكي توضیح داده شده است.

پيـاز خـوراكي يكـي از سبزي هاي مهم و انباري است كه صـفات كمـي و كيفــي و عمــر انبــاري آن تحــت تــاثير شــرايط محيطـي و عوامـل بـه زراعـي و بـه ويـژه تغذيـه گوگردي قرار ميگيرد. اهميـت تغذيـه گـوگرد در پيــاز از آنجــا ناشــي ميــشود كــه كمبــود گـوگرد موجبـات ديررسـي پيـاز، قطـور شـدن گردن، نرم شدن بافت، كـاهش سـفتي و قابليـت نگهـــداري آن را در انبـــار فـــراهم مـــي آورد.ستفاده از گوگرد به عنوان مـاده اسـيدزا جهـت اصلاح خاكهـاي سـديمي و افـزايش عملكـرد و كيفيـت محـصولات در بــسياري از منـاطق دنيــا متـــداول بـــوده و ســـابقه ديرينـــه دارد.

در این مقاله علاوه بر توضیحات مواد و روشها ،نتايج و بحث ،شامل جداول

تجزيه واريانس عملكرد و ساير صفات كمي و كيفي ارقام پياز

تجزيه واريانس ساير خصوصيات كيفيت و ضايعات انباري ارقام پياز

مقايسه ميانگين عملكرد و برخي صفات كمي و كيفيتي در ارقام پياز و سطح مختلف كود گوگرد

و مقايسه ميانگين برخي صفات كيفيتي و ضايعات انباري ارقام پياز

می باشد.

اگر در این زمینه فعالیت می کنید یا می خواهید در آینده فعالیتی در این زمینه داشته باشید،حتما این مقاله ی مفید را دانلود کرده و از مطالب آن بهره مند شوید.

شما همچنین ممکن است مانند بیشتر از نویسنده

ترک یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.