بیماری های مرکبات

0 1,047

بیماری های مرکبات

پوسيدگي قهوه اي ميوه مركبات P. citrophthora  و Phytophthora parasitica

خسارت اين بيماري بيشتر در باغ هاي با خاك سنگين و با زهكش نامناسب يا بدون زهكش مشاهده مي شود. زمان آلودگي در اواخر شهريور و اوايل پائيز و در مرحله قبل از برداشت يا در طول دوره برداشت محصول به خصوص در شرايط بارندگي و رطوبت زياد است. در زمان تغيير رنگ ميوه اين قارچ در سطح ميوه روي درخت به خصوص ميوه هاي ۱ – ۱/۵متر  نزديك سطح زمين يا حتي گاهي روي ميوه هاي بالاي درخت كه در ارتفاع هستند آلودگي ايجاد مي كند و موجب پوسيدگي ميوه در باغ و انبار مي شود. بعضي از سال ها شدت آلودگي با بارندگي هاي طولاني همراه با وزش بادهاي شديد بيشتر مي شود.

علائم بيمار ي به صورت پوسيدگي دريك طرف ميوه به رنگ قهوه اي روشن (خرمايي) تا قهوه اي زيتوني در مي آيد و سپس پوست آلود ه چرمي و سفت مي شود. ميوه هاي مبتلا عموماً مي ريزند، همچنين از قسمت پوسيده ميوه بوي تند متصاعد    مي شود كه از مشخصه بيماري پوسيدگي قهوه اي است.گاهي ميوه هاي ريزش كرده پاي درخت

مورد حمله ساير ميكروارگانيسم هاي ثانوي قرار گرفته و پوست از حالت چرمي به پوسيدگي نرم و آبكي تغيير مي يابد.گاهي اوقات روي ميوه هاي آلوده تحت شرايط مرطوب اسپورهاي قارچ به صورت گرد سفيدرنگ در سطح پوست توسعه پيداكرده و در تماس با ميوه هاي مجاور به ميوه هاي سالم انتشار مي يابد.

ميوه هايي كه بلافاصله پس از برداشت محصول آلوده مي شوند ممكن است تا چند روز پس از نگهداري در انبار نشانه هاي بيماري روي آن ظاهر نشود. چنانچه اين ميو ه ها بسته بندي شوند، احتمال آلودگي ساير ميوه ها در همان جعبه را دارند . قارچ عامل پوسيدگي قهوه اي ميوه مركبات همان عامل پوسيدگي ريشه (گموز) است و در اغلب باغ هاي مركبات وجود دارد.1

کنترل:

جهت جلوگيري از خسارت عامل بيماري موارد زير توصيه مي شود:

۱- هرس تاج درختان از ارتفاع ۴۵ سانتيمتر از سطح خاك در اسفند ماه به منظورجلوگيري از تماس مستقيم شاخه و ميوه با خاك صورت گيرد.

۲- ايجاد زهكش مناسب در باغ.

۳- توصيه آبياري سيستم قطره اي و اجتناب از آبياري كرتي در باغ

۴- استفاده از قارچ كش با تركيبات مسي ترجيحاً (اكسي كلرورمس (قبل از شروع بارندگي در شهريور ماه ۱ در ارتفاع حداقل متري از سطح خاك با پوشش كامل قارچ كش در ۱سطح برگ، سرشاخه و ميوه ها انجام شود. پيش بيني اطلاعات هواشناسي به نحوي كه پس ۴۸ تا ۷۲ از سمپاشي ساعت بارندگي نداشته باشيم، ضروري است.

انگومك يا پوسيدگي طوقه و ريشه مركبات:

يكي از نشانه هاي مشخص بيماري ترشح صمغ از نواحي طوقه تا ارتفاع نيم متري تنه از سطح خاك می باشد. صمغ ابتدا آبكي و بي رنگ است كه پس از خش كشدن در هوا سخت مي شود و به رنگ خرمايي در مي آيد. در اين بيماري پوست تنه درخت در محل

طوقه ابتدا تيره و آب سوخته شده، سپس پوسيدگي قهو ه اي در طوقه و ريشه به وجود مي آيد. قسمتي از طوقه كه در زير خاك قرار دارد ممكن است در اثر آلودگي بوي ماهي يا ترشي بدهد.  در اثر پيشرفت بيماري، قارچ دور تا دور تنه و حتي ريشه را نيز فرامي گيرد. با فاسدشدن پوست در ناحيه طوقه در جريان شيره پرورده از قسمت هوايي به ريشه اختلالاتي بروز مي كند و يا ممكن است به طوركلي جريان شيره قطع شود و درخت از پا در آيد. علائم بيماري انگومك ممكن است روي برگ، جوانه، شاخه و ميوه نيز ظاهر گردد. جوانه هاي آلوده رشد نمي كنند و به تدريج خشك مي شوند. برگ هاي درخت مبتلا از ناحيه دمبرگ حالت رنگ پريدگي به خود مي گيرند و به تدريج زرد ميشوند. اين زردي در رگبرگ اصلي به خوبي قابل تشخيص است، پس از مدتي برگ هاي رنگ پريده مي ريزند و گياه ضعيف مي شود. ضعف گياه از نوك درخت شروع مي شود و به تدريج به قسمتهاي ديگر تنه سرايت مي كند.

2

كنترل

 • استفاده از پايه مقاوم به انگومك مثل نارنج و پونسيروس.
 • محل اتصال پيوندك برروي پايه بايد در ارتفاع ۳۰ سانتي متري از سطح خاك باشد ودر موقع كاشتن نهال ها بايد دقت نمود كه محل پيوند به قدر كافي از سطح زمين فاصله داشته باشد.
 • باغ بايد در زمين هاي سبك و زهكشي شده احداث گردد. در اراضي رسي و سنگين حتماً بايد از نهال هاي پيوند شده روي پايه هاي مقاوم استفاده شود.
 • درموقع غرس بايد دقت شود نهال ها عميق كاشته نشوند.
 • نحوه آبياري بايد به طريقي انجام گيرد تا آب در پاي درخت جمع نشود.
 • استفاده از كودهاي مناسب و انجام عمليات صحيح باغباني جهت تقويت درختان ضروري است.
 • در صورتي كه وسعت محل آلودگي در محل طوقه درخت كمتر ا ز ۵۰ درصد باشد مي توان جهت معالجه، پوست آلوده را همراه با كمي پوست سالم تراشيد و سپس محل آن را ضدعفوني كرد و با چسب باغباني پوشاند.
 • جهت ضدعفوني محل تراشيده شده مي توان از محلو ل ۲% بردو استفاده نمود. چنانچه بيش ا ز ۵۰ درصد پوست طوقه آلوده شده باشد،بهتر است درخت را معدوم نمود.

بيماري لكه قهوه اي آلترناريايي

اين بيماري روي نارنگي پيج و تانجلو در غرب مازندران گزارش شده است. عامل اين بيماري قارچ Alternaria alternata pv. citri مي باشد. شرايط آب و هوايي به ويژه رطوبت زياد باعث افزايش ميزان خسارت بيماري آلترناريي ميگردد. آلودگي ميوه هاي نارس باعث ريزش زود هنگام تعدادي از آنها ميشود و با آلودگي ميوه هاي رسيده حاوي لكه ها، كاهش كيفيت و كميت ميوه را خواهد شد. يكي از مهمترين عوامل محدودكننده نارنگي تانجلو و هيبريدهاي آن در دنيا بيماري لكه قهوه اي است. نشانه هاي بيماري در بر گهاي جوان ابتدا به صورت لكه هاي كوچك قهوه اي ظاهر شده و با توسعه قارچ به رنگ قهو ه اي و با هاله زرد رنگ روي برگ مشاهده ميشو د. برگهاي جوان در اثر شدت آلودگي بالا ريزش ميكنند. آلودگي ميوه ها پس از ريزش گلبرگها در فصل بهار شروع ميشود. در اين مرحله وجود لكه ها موجب ريزش ميوه چه ميشود. نشانه بيماري روي ميوه هاي بالغ به صورت جوش هاي كوچك تيره با هاله زرد رنگ بوده كه با توسعه بيماري و شرايط مناسب محيطي لكه ها توسعه يافته، سطح آنها چوب پنبه اي و برجسته شده و مشابه علايم شانكر باكتريايي مركبات مي شوند. آلودگي ميوه ها معمولا به صورت سطحي بوده، ولي با نفوذ قارچ به بافت ميزبان موجب ريزش آنها مي شود. ميوه هاي باقي مانده داراي علايم، خاصيت بازار پسندي كمي دارند. جوشهاي ايجاد شده به آساني از روي پوست ميوه جدا شده و ميريزند و حالت آبله اي به آن مي دهد. نشانه ي بيماري روي سرشاخه هاي جوان به صورت لكه هاي قهوه اي رنگ ديده مي شود. آلودگي سرشاخه ها منجر به ريزش برگهاي جوان شده و به صورت لخت باقي ميمانند. انتقال بيماري از طريق پيوندك ها و نهال هاي حاوي اسپور قارچ به را حتي صورت ميگيرد. بنابراين انتخاب نهال سالم جهت كاشت در پيشگيري بيماري بسيار مهم است. شدت بيماري بستگي به تغذيه درختان و مديريت باغ دارد. آبياري زياد و هرس بي رويه باعث توليد بيش از حد سرشاخه هاي ترد و شاداب گرديده و بيماري تشديد مي يابد.3

کنترل:

كنترل بيماري با رو شهاي زراعي و شيميايي امكان پذير ميباشد. اولين روش كنترل بيماري لكه قهو ه اي آلترناريايي استفاده از قارچكش ها در دنيا بود. با توجه به طولاني بودن دوره حساسيت برگ و ميوه ارقام حساس كنترل شيميايي بسيار مشكل بوده و تنها ميتواند در مراحل اوليه بيماري از گسترش آن ممانعت به عمل آورد. كنترل تركيبي براي كنترل لكه قهوه اي مركبات ضروري به نظر    مي رسد. فعاليتهاي فيزيكي كشاورزي ممكن است باعث كاهش ميزان بيماري گردد اما مواد شيميايي بيشترين تأثير را دارند.

شدت بيماري بستگي به تغذيه درختان و مديريت باغ دارد. آبياري زياد و هرس بي رويه باعث توليد بيش از حد سرشاخه هاي ترد و شاداب گرديده و بيماري تشديد مي يابد. تعداد و زمان سمپاشي با قارچكشها بستگي به حساسيت ارقام و شدت آلودگي دارد.

آنتراكنوز

برگ هاي آلوده ابتدا زرد و سپس خشك شده و ميريزند. گاهي نيز روي شاخه به حالت سبز خشك مشاهده مي شود. لكه هاي روي برگ ابتدا به رنگ سبز روشن و سپس به رنگ قهوه اي درمي آيند. اندام بارده قارچ ) آسروول(  به صورت نقاط سياه رنگ و منظم روي اين لكه ها تشكيل مي گردد. آلودگي شديد سرشاخه ها منجر به خشك شدن آنها مي شود. بر روي ميو ه ها لكه هاي كوچك و بزرگ ابتدا به رنگ قرمز مايل به قهوه اي تشكيل مي شود.  سپس اين لكه ها به رنگ قهو ه اي تيره و در نهايت به رنگ سياه در مي آيند.4

كنترل

 • تقويت درخت با تغذيه مناسب و آبياري به موقع.
 • كنترل آفات و بيماري ها.
 • هرس شاخه هاي آلوده و از بين بردن آنها.
 • سم پاشي با قارچ كش هاي مناسب در باغ هايي كه سابقه آلودگي دارند. استفاده از قارچ کشهای فربام، زینب، کاپتان به نسبت۲-۱.۵درهزار.
 • در پاییز موقع خواب سمپاشی با دو کیلوگرم سولفات مس، یک کیلوگرم سولفات روی و دو کیلو گرم آهک وصد لیتر آب.

زمان مناسب استفاده از قارچ كش پس از عمليات هرس در اواخر زمستان و يا در بهار بعد از ريزش گلبرگ ها و تشكيل ميوه هاي جوان است.

بيماري سرخشكيدگي شاخه و زوال و مرگ درختان مركبات ناشي از ناتراسيا

ابتدا برگ هاي درختان آلوده به صورت سبزخشك درآمده و كم كم زرد ميشوند. در شاخه آلوده در محل آلودگي شانكر ايجاد شده، پوست و چوب به رنگ قهوه اي تا سياه درمي آيند كه با ترشح صمغ همراه است. پوست شاخه هاي آلوده ترك خورده عامل بيماري از شاخه هاي كوچك به شاخه هاي بزرگ تر و در نهايت به تنه سرايت كرده و در نهايت منجر به خشك شدن درخت مي شود.

عامل بيماري از طريق زخم هاي ناشي از هرس، آفتاب سوختگي و موارد ديگر وارد بافت گياه مي شود. زخم هاي ناشي از آفتاب سوختگي بهترين محل جهت نفوذ قارچ و فعاليت آن هستند كه مهم ترين عامل تشديد كنندگي بيماري است.5

كنترل

 • جهت پيشگيري از بيماري موارد زير را بايد رعايت نمود:
 • تقويت درختان با استفاده از كودهاي مناسب و آبياري به موقع
 • جلوگيري از زخمي شدن درخت و كاهش آفتاب سوختگي
 • انجام عمليات هرس مناسب و كم در فصل مناسب )اواخر بهمن ماه ( و پس از انجام هرس مصرف قارچ كش مناسب است و پوشش محل قطع شاخه هاي هرس شده با چسب باغباني.
 • هرس شاخه هاي آلوده، جمع آوري و سوزاندن آنها
 • جمع آوري و سوزاندن شاخه هاي آلوده در سطح باغ
 • جايگزيني درختان جوان در باغ هاي مسن
 • اجتناب از انجام هرس بي موقع و خارج از فصل به منظور فرم دادن، جوان كردن
 • ايجاد بادشكن در اطراف باغ و خصوصاً خزانه توليد نهال نارنج يا گياه غير ميزبان عامل بيماري ناترا سيا و حذف كامل درختان نظير اكاليپتوس موجود در اطراف نهالستان پيشنهاد مي شود.
 • سموم مسی به میزان ۵ در هزار

بيماري تريستزاي مركبات

رايج ترين علايم بيماري شامل توقف رشد، ضعف، زردي، گلدهي بي موقع، زوال تدريجي يا سريع درختان آلود ه روي پايه نارنج و ساير پايه هاي حساس است. اين حالت در اثر تخريب آوندها و اختلال در رسيدن موادغذايي به ريشه ايجاد مي شود. با آغاز آلودگي

ريشه هاي كوچك تر به تدريج پوسيده و قدرت جذب آب و مواد غذايي در درخت كاهش مي يابد و در اثر انسداد آوندهاي آبكش تجمع شيره پرورده در بخش بالايي گياه افزايش يافته و باعث توليد بيش از حد گل و ميوه مي شود. برخي سويه هاي عامل بيماري ايجاد   علا يم ساقه آبله اي مي كنند كه در آن فرورفتگي ها، شيارهاي ريز يا طويل در روي چوب سرشاخه، شاخه و تنه درختان آلوده به وجود مي آيد كه با برداشتن پوست اين قسمت ها قابل رويت هستند. ويروس تريستزاي مركبات از طريق مواد گياهي آلوده و شته منتقل     مي شود. ويرو س تريستزاي مركبات به راحتي با پيوند از درختان آلوده به نهال ها منتقل مي شوند. از اين رو آلودگي نهالستان ها و باغهاي جديد با پيوندك و نهال هاي آلوده امكان پذير است. همچنين با مواد گياهي آلوده به ويژه پيوندك، بيماري به مناطق دور هم منتقل مي شود. در مناطق آلوده، ميزان آلودگي به وسيله تغذيه شته هاي ناقل از گياها ن كانون هاي آلوده به ساير مناطق گسترش مي يابد.6

کنترل:

 • رعايت مسايل قرنطينه اي و تهيه پيوندك از درختان سالم و عاري از ويروس.
 • ريشه كني درختان آلوده در شروع آلودگي.
 • استفاده از تركيب پايه هاي متحمل مانند پونسيروس، سيترنج و سيتروملو.

 

 

بيماري ويروييدي اگزوكورتيس مركبات

در درختان بيمار توقف رشد و شيارهاي طولي و يا پوسته پوسته شدن نواري پوست تنه در قسمت پايه ديده مي شود. اين علائم ۳ تا ۸ سال پس از پيوند ارقام آلوده مركبات روي پايه هاي حساس به ويژه پونسيروس و تعدادي از دورگ هاي آن مانند سيترنج ها ايجاد ميگردد. برخي ديگر از ارقام نظير ليموشيرين، لمون و بالنگ نيز به اين بيماري حساسند ولي شدت علائم تنه در آنها خفيف تر است. اگر ارقام آلوده به بيماري روي پايه هاي متحمل پيوند شوند، ممكن است حالت پاكوتاهي و كاهش رشد درخت مشاهده شود. در هر صورت عامل بيماري در چنين ارقامي (حتي بدون وجود علايم) قادر به تكثير بوده و مي تواند به عنوان منابع آلودگي عمل نمايد. درختان آلوده معمولاً پاكوتاه اند و كميت محصول در آنها به شدت كاهش مي يابد. ويروئيد اگزوكورتيس مركبات از طريق پيوندك آلوده و همچنين به صورت مكانيكي با ابزار باغباني مانند قيچي باغباني و چاقوي پيوند قابل انتقال ميباشد.7

کنترل:

استفاده از پيوندك سالم، عدم استفاده از ميزبان هاي حساس و ضدعفوني ادوات باغباني با هيپوكلريت سديم (وايتكس تجاري).

بيماري استابورن

بيماري استابورن در مركبات به ندرت باعث مرگ گياه ميشود. علايم بيماري استابورن بر روي برگ، ميوه و ساقه هاي ارقام تجاري، بدون توجه به پايه آنها به وجود مي آيد. با اين وصف علا يم متغير بوده و غالباً تعدادي از آنها را ميتوان همزمان در يك درخت يا قسمت هايي از يك درخت مشاهده نمود . به طوركلي درختان آلوده رشد كپه اي داشته و فاصله ميان گره ها در شاخه ها و سرشاخه ها كوتاه هستند. سرشاخه ها متراكم و به طور غيرعادي به سمت بالا گرايش مي يابند. برگها گاهي فنجاني شده و به طور غيرعادي ضخيم ميشوند. در برگهاي جوان، الگوهاي رنگ پريده شبيه به علايم كمبود مواد غذايي ظاهر مي شود. يكي از شاخص ترين علايم بيماري، ظهور گل در تمام فصول بخصوص در زمستان ميباشد وليكن ميوه كمتري توليد ميكنند، از اين رو در يك درخت ميوه هايي با اندازه هاي متفاوت را ميتوان مشاهده نمود. ميوه ها بسياركوچك و به صورت نامتقارن رشد كرده و در ناحيه گلگاه پوستي نازكتر دارند.  در برخي از ميوه ها، رنگ ميوه در ناحيه گلگاه سبز باقي ميماند. در ميوه هاي آلوده بذوري مشاهده مي شود كه به خوبي رشد نكرده و يا سقط شده اند. همچنين در درختان آلوده ريزش بر گها در زمستان بيشتر مشهود است. بيماري ريز برگي از طريق پيوندك هاي آلوده و چندين گونه زنجرك منتقل مي شود. انتشار طبيعي بيماري ريز برگي به مركبات در با غ هاي مركبات جوان بسيار سريع و قابل توجه است.8

كنترل

اصولاً را هكار موثر، بر مبناي پيشگيري ميباشد و مي بايست از پيوندك هاي عاري از بيماري براي تكثير نهال ها استفاده نمود.       البته مبارزه با زنجره هاي ناقل و علف هاي هرز نيز در كاهش گسترش بيماري مؤثرند.

بيماري جاروك ليموترش

علايم بيماري به شكل جارو در شاخه ها ظاهر مي شود. فاصله ميان گره ها در شاخه ها كم شده و حالت جارويي گرفته و به تدريج خشك مي شوند. رنگ برگ از سبز كمرنگ تا زرد و اندازه آن ها كوچك مي شود. در شاخه هاي آلوده گل و ميوه توليد نمي شود و بدون تيغ هستند.  آلودگي از يك شاخه به ساير شاخه منتشر شده و در نهايت موجب مرگ كامل درخت مي شود. درختان آلوده طي ۴ تا ۵ سال پس از آلودگي از بين مي روند. عامل بيماري از طريق يك زنجرك و مواد گياهي آلوده به درختان سالم منتقل مي شود9

كنترل بيماري

 • اقدامات قرنطينه اي جهت پيشگيري از ورود بيماري.
 • امحاي درختان آلوده.
 • كاهش جمعيت ناقل.
 • توليد نهال هاي سالم در زير پوششهاي ضد حشره.
 • كاشت ارقام متحمل.

بيماري ميوه سبز يا شاخه زرد مركبات

اولين نشانه هاي بيماري، زردي يكي از سرشاخه هاي جوان در درختان مركبات بوده كه وجه تسميه نام گذاري اين بيماري ميباشد. سپس ساير سرشاخه ها را نيز در بر ميگيرد و با توسعه بيماري موجب مرگ سرشاخه ها مي شود. نهاله اي جوان آلوده ، زردي عمومي و كوتولگي را نشان ميدهند. پس از گسترش بيماري، كنترل بيماري تقريباً غيرممكن است. بنابر اين شناسايي سريع درختان آلوده با استفاده از روشهاي مولكولي سريع و امحاي درختان آلوده و ريشه كني آنها، اولين گام دركاهش مايه تلقيح و كنترل بيماري است.  رديابي بيماري بايستي با فاصله زماني كم به خصوص در مناطقي كه علايم مشكوك به بيما ري و پسيل آسيايي گزارش شده است، صورت گيرد11-2    11-311-1

کنترل

 • اقدامات قرنطينه اي جهت پيشگيري از ورود بيماري
 • امحاي درختان آلوده
 • مبارزه با ناقل
 • توليد نهال هاي سالم در زير پوششهاي ضدحشره

شانكر مركبات citri subsp citri Xanthomonas

علايم بيماري در ابتدا به صورت لكه هاي كوچكي به قطر ۲تا ۱۰ ميلي متر ظاهر مي شود.  اندازه نهايي اين لكه ها به طور عمده به سن بافت ميزبان به هنگا م آلودگي و رقم بستگي دارد. لكه ها در ابتدا گرد هستند ولي بعداً ممكن است شكل آنها نامنظم شود. اين لكه ها دربيشتر موارد در حاشيه يا نوك برگ يا در قسمت محدودي از برگ بروز مي كنند. نشانه هاي بيماري در تمام اندام هاي هوايي شامل برگ، سرشاخه و ميوه ها ديده مي شود. لكه ها در سطح زيرين و روي برگ، سرشاخه و ميوه ها برجسته و جوشي شكل هستند. جوش ها پس از مدتي چوب پنبه اي و مانند دهانه آتشفشان فرو رفته مي شوند به طوري كه حاشيه آنها برجسته و مركز آنها فرو رفته مي شوند. يكي از نشانه هاي ويژه اين بيماري در روي برگ، وجود هاله زردرنگي در اطراف هر لكه است.12

كنترل بيماري

مهم ترين راه مبارزه با بيماري شانكر مركبات جلوگيري از ورود بيماري است. اعمال مقررات قرنطينه اي در مناطق عاري از بيماري بسيار حايز اهميت مي باشد. در صور ت ورود بيماري موارد زير در كنترل آن به كار مي رود:

 • ريشه كني و امحاي درختان آلوده در مناطقي كه بيماري نخستين بار گزارش شده است.
 • سمپاشي با قارچ كش هاي مسي
 • كنترل مينوز مركبات جهت كاهش انتشار بيماري
 • استفاده از ارقام نسبتاً متحمل مانند پرتقال والنسيا و نارنگي ها

 

 

نماتد مركبات

علايم ناشي از حمله نماتد در قسمت هاي هوايي درخت هاي مركبات شامل ضعف عمومي، علايم كمبودهاي غذايي، زردي و ريزش برگها خصو صا در شاخه هاي انتهايي ميباشد. در درخت هاي آلوده بر گها از سبز خاكستري تا زرد كم رنگ شده و درخت در اثر ريزش بر گها خشكيده و به تدريج زوال مي يابد. ريشه هاي جوان رشد طبيعي نداشته و ضخيم تر به نظر مي رسند. نماتد ماده از خود ماده چسبند ه ژلاتيني ترشح ميكند كه اين ترشحات باعث چسبيدن خاك به ريشه شده و در اثر قرار دادن ريشه در آب، خاك آن به آساني شسته نمي شود. در صورت شدت بيماري، رشد سيستم ريشه كم ميشود. ريشه ها رنگ طبيعي خود را از دست داده و پوست آنها به سهولت از محور مركزي جدا ميشود. ميوه درخت هاي آلوده اغلب كوچك و از نظر كمي و كيفي فقير بوده و به مرور مي ريزند. رشد نهال هاي آلوده ۴۰ تا ۵۰ درصد كمتر از نهال هاي سالم است.

 

كنترل

براي پيشگيري و مبارزه با نماتد مركبات رعايت نكات زير ضروري است:

 • انتخاب زمين هاي عاري و بكر از نماتد براي كشت نهال.
 • تهيه و كاشت نها لهاي سالم و براي اطمينان بيشتر م يتوان ريشه نها لها را قبل از كاشت در محلول نماتدك ش فر و برد يا ريشه را در آب گرم ۴۵ درجه سانت يگراد به مدت ۲۵دقيقه قرار داد.

رعايت اصول باغداري شامل تقويت درختان ضع يف، استفاده از كودهاي مناسب،انجام آبياري به موقع و غيره.

 

شما همچنین ممکن است مانند بیشتر از نویسنده

ترک یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.