بیماری های گندم (بخش ۱)

0 364

سياهك آشكار : Ustilago tritici

1

روش های کنترل

 • ارقام مقاوم
 • تيمار بذر با استفاده از قارچکشهای سيستميک ” تیابندازول و یا کربوکسین (۲ در هزار )”
 • تيمار بذر با آب گرم ۵۲ درجه
 • استفاده از بذرهای دارای گواهی وعاری از بيماری

 

سياهك پنهان

سياهك پنهان پا كوتاه Tilletia contraversa

سياهك پنهان معمولي  Tilletia caries = T. tritici و Tilletia feotida T. laevis

علایم

 • ظهورلكه هاي گرد كوچك يا كشيده زرد رنگ دراوايل رشد بهاره روي برگها (بسته به حساسيت رقم).
 • تيره شدن برگها
 • فراواني تعداد پنجه
 • بدشكلي پرچمها وعدم تشكيل دانه گرده
 • تخمدانهاي نارس برنگ سبز تيره وعقيم

2

کنترل:

 • ارقام مقاوم
 • تيمار بذر با استفاده از قارچکشهای در مورد پاکوتاه(ديويدند) و معمولی (کاربوکسین، توپسين)
 • تيمار بذر با آب گرم ۵۲ درجه

استفاده از بذرهای دارای گواهی وعاری از بيماری

سياهك (ناقص) هندي

 • خوشه های نارس گندم بصورت تصادفی و ناقص آلوده میشوند(چند بذر در يک خوشه)
 • بيماری ظاهر مشخص و واضحی ندارد
 • قسمتی از يک دانه در محل انتهای طرف جنين بذر آلوده میشود وندرتا تمام بذر
 • پوسته بذر براحتی میشکند و خاک را آلوده مینماید

3

سياهك برگي گندم Urocystis agropyri

4

کنترل:

 • تناوب
 • بذر سالم
 • ارقام مقاوم
 • خودداری از کشت عمیق بذر

ناخنك (ارگوت)Claviceps purpurea

5

کنترل:

 • بذر عاری از اسکلرت
 • تناوب یکساله
 • شخم عمیق(تااسکلرتها در عمق بیش از ۴ سانتیمتر دفن شوند
 • بوجاری بذر یا شناورسازی روی آب
 • انهدام خوشه های آلوده در مزرعه
 • ارقامی که بواسطه داشتن گلچه های نزدیک بهم  یا در زمان گرده افشانی زود بسته شود
 • قارچهای هیپرپارازیت

فوزاريوز گندم (خوشه و ریشه)

سیکل:

 • زمستانگذرانی در بقایا یا بذر
 • رسیدن کنیدی یا آسکوسپور يا ساير اندامهای تکثيری و استراحتی به خوشه
 • آلودگی اندامهای مختلف

6

کنترل

 • جلوگيری از تنشهای آبی
 • ضدعفونی بذر
 • استفاده از سمومی مانند آلتوکمبی ، اسپورگون، رکس دو (اپوکسی کونازول و تیوفانات متیل ۰٫۵ لیتر در هکتار)

شما همچنین ممکن است مانند بیشتر از نویسنده

ترک یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.