تریپس گندمHaplothrips tritici

0 448

تریپس گندم دراکثر مناطق کشورانتشاردارد. گندم، جو، چاودار، ذرت، برنج وبرخی گیاهان دیگربه عنوان میزبان آن ذکرشده اند. تغذیه این آفت باعث کوتاه ماندن و پیچیدگی سنبله وکج و معوج شدن ریشک ها می شود. خسارت تریپس گندم کاهش وزن دانه هارا به همراه داشته و کاهش محصول در اثرخسارت آن تا۲۴ درصد نیزگزارش شده است. چنانچه تراکم پوره های آن ۱۰ عدد در هرسنبله باشد درگندم آبی ۰/۸ درصد و درگندم دیم تا۱۰ درصد وزن محصول در اثر خسارت این آفت کاهش می یابد. معمولاً تراکم این آفت درمزارع آبی بیشتر از مزارع دیم است .
تریپس گندم

کنترل:

  • شخم عمیق جهت از بین بردن مراحل زمستان گذران آفت در خاک.
  • با توجه به همزمانی ظهور این آفت با سن گندم میتوان از از مبارزه شیمیایی همزمان بهره برد.

 

شما همچنین ممکن است مانند بیشتر از نویسنده

ترک یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.