دستورالعمل پیش آگاهی زمان مبارزه با پروانه چوبخوار پسته

0 317

دستورالعمل پیش آگاهی زمان مبارزه با پروانه چوبخوار پسته

 

موضوعات :

آفات و بیماری ها باغبانی

نویسنده : آقای مهدی بصیرت
موسسه / مرکز/ سازمان: پژوهشکده پسته
نوبت چاپ: اول
تاریخ انتشار: ۱۳۹۷

 

مقدمه:

ﭘﺮواﻧﻪ ﭼﻮﺑﺨﻮار ﭘﺴﺘﻪ ﯾﮑﯽ از آﻓﺎت ﻣﻬﻢ ﭘﺴﺘﻪ اﺳﺖ. اﯾﻦ آﻓﺖ زﻣﺴﺘﺎن را ﺑﻪﺻﻮرت ﻻرو ﺳﻦ آﺧﺮ (ﺳﻦ ﭼﻬﺎرم)در داﺧﻞ ﭼﻮب ﺷﺎﺧﻪﻫﺎ ﺑﻪﺳﺮ ﻣﯽﺑﺮد.

ﻻروﻫﺎي ﺳﻦ آﺧﺮ از اواﯾﻞ اﺳﻔﻨﺪ ﻣﺎه از ﺷﺎﺧ ﻪﻫﺎ ﺧﺎرج ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ و در ﻣﺤﻞ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﻪ ﺷﻔﯿﺮه ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ. ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﺷﺮاﯾﻂ آب و ﻫﻮاﯾﯽ دوره ﺧﺮوج ﻻروﻫﺎ و ﺗﺸﮑﯿﻞ ﭘﯿﻠﻪ ﺷﻔﯿﺮﮔﯽ از اواﯾﻞ اﺳﻔﻨﺪ ﺷﺮوع و ﺗﺎ اواﺳﻂ ﻓﺮوردﯾﻦ ﻃﻮل ﻣﯽﮐﺸﺪ.

ﭘﺲ از ﺳﭙﺮي ﺷﺪن دوره ﺷﻔﯿﺮﮔﯽ، ﺣﺸﺮات ﮐﺎﻣﻞ از ﭘﯿﻠﻪﻫﺎ ﺧﺎرج ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ.

اﯾﻦ آﻓﺖ ﺑﻪ دو ﺻﻮرت ﺧﺴﺎرت وارد ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ ﮐﻪ ﯾﮑﯽ روي ﺧﻮﺷﻪ و ﻣﯿﻮهﻫﺎ و دﯾﮕﺮي روي ﺷﺎﺧﻪﻫﺎ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.

در ﻣﻮرد ﺧﻮﺷﻪﻫﺎ،ﻻروﻫﺎ وارد ﻣﺤﻮر ﺧﻮﺷﻪ ﺷﺪه و در اﺑﺘﺪا ﺑﻪﺻﻮرت رﻓﺖ و ﺑﺮﮔﺸﺖ ﺗﻐﺬﯾﻪ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.

ﺳﭙﺲ ﻧﺰدﯾﮏ ﻧﻮك ﺧﻮﺷﻪ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﺣﻠﻘﻪاي در داﺧﻞ ﺧﻮﺷﻪ دور ﻣﯽزﻧﻨﺪ و در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﺧﺸﮑﯿﺪن ﻣﯿﻮهﻫﺎي ﻧﻮك ﺧﻮﺷﻪ ﻣﯽﮔﺮدﻧﺪ ﮐﻪ ﮔﺎﻫﯽ ﺗﻌﺪاد داﻧﻪﻫﺎي ﭘﺴﺘﻪ ﺧﺸﮏ ﺷﺪه ﺑﻪ ۵ ﺗﺎ ۷ ﻋﺪد در ﻫﺮ ﺧﻮﺷﻪ ﻣﯽرﺳﺪ و ﺧﺴﺎرت آﻓﺖ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺷﮑﻞ ﻧﺴﺒﺘًﺎ زﯾﺎد اﺳﺖ.

 

 

***برای اطلاعات بیشتر و کاملتر روی لینک زیر کلیک کنید و فایل PDF مربوط به این موضوع را دانلود کنید:

دانلود مقاله

 زمان مبارزه با پروانه چوبخوار

به صورت pdf

شما همچنین ممکن است مانند بیشتر از نویسنده

ترک یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.